Salids rumantschs

Faschai era Vus in plaschair ad ina persuna dal cor e tramettai ad ella in salid rumantsch. Simplamain tscherner Vossa carta preferida, endatar Voss text persunal e decider en tge moda che Vus vulais trametter la carta. Bun divertiment! rtr.ch/salids PS: Prest alura era pussaivel da trametter il salid directamain sco carta postala.

datas da contact
RTR Via da Masans 2 7000 Cuira communicaziun@rtr.ch

data da publicaziun
19-02-2024